Totalanalys i vatten

Bred undersökning av föroreningar i vatten. Kontakta oss för provtagningsanvisning.

Metaller
Antimon
Arsenik
Barium
Beryllium
Kadmium
Koppar
Kobolt
Krom
Bly
Mangan
Kvicksilver
Molybden
Nickel
Tenn
Vanadin
Zink

Kolväten
TPH C10-C16
TPH C16-C22
TPH C22-C30
TPH C30-C40
TPH C10-C40

PAH
Naftalen
Acenaftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen
Krysen
benso(b)fluoranten
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
indeno(1,2,3-c,d)pyren
dibenso(a,h)antracen
benso(g,h,i)perylen
1-metylnaftalin
2-metylnaftalin
benso(e)pyren
2,6+2,7-dimetylnaftalin
1,3+1,7-dimetylnaftalin
1,6-dimetylnaftalin
1,4+2,3-dimetylnaftalin
1,5-dimetylnaftalin
1,2-dimetylnaftalin
dibenso(a,l)pyren
dibenso(a,h)pyren
dibenso(a,e)pyren
dibenso(a,i)pyren

PCBs
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 153
PCB 138
PCB 180

Ftalater     
Dimetylftalat
Dietylftalat
Diallylftalat
Di-n-Propylftalat
Difenylftalat
Benzylbutylftalat
Diisobutylftalat
Di-n-butylftalat
Bis-(2-etylhexyl)ftalat
Dioktylftalat

Volatila aromater halogener och icke halogener
vinylklorid
trikloreten
tetrakloreten
1,2-dikloretan
1,1-dikloreten
1,1-dikloretan
diklormetan
kloroform
tetraklormetan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1,2-trikloretan
1,1,1-trikloretan
1,2-diklorpropan
1,3-diklorpropan
cis-1,3-diklorpropen
trans-1,3-diklorpropen
1,1,1,2-tetrakloretan
1,2,3-triklorpropan
hexakloretan
hexaklorbutadien
pentakloretan
bensen
toluen
klorbensen
styren
etylbensen
o-xylen
m/p-xylen
n-propylbensen
Cumol (iso-Propylbensen)
1,2,3-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
o-etyltoluen
m/p-etyltoluen
1,2,4-trimetylbensen
naftalen
indan
1,2-dietylbensen
1,3-dietylbensen
inden
1,4-dietylbensen
1,2,3,5-tetrametylbensen
1,2,4,5-tetrametylbensen
1,1,2-triklortrifluoretan
diklordifluormetan
triklorfluormetan
triklornitrometan
1,2-dibrometan
dibromometan
bromdiklormetan
dibromklormetan
bromoform
MTBE
ETBE
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3,4-tetrametylbensen
hexan
oktan
nonan
dekan
undekan
dodekan

Fenoler och klorfenoler
2-klorfenol
3-klorfenol
4-klorfenol
3,5-diklorfenol
4-klor-3-metylfenol
2,5-diklorfenol
2,4-diklorfenol
2,6-diklorfenol
2,3-diklorfenol
3,4-diklorfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
2,4,6-triklorfenol
2,3,5-triklorfenol
2,4,5-triklorfenol
2,3,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4-triklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
pentaklorfenol
2-etylfenol
2,6-dimetylfenol
3-etylfenol (+2,4-DMP)
4-etylfenol
2,3-dimetylfenol
3,4-dimetylfenol
2,3,5-trimetylfenol
3,4,5-trimetylfenol
2,3,5,6-tetrametylfenol
2,3,4,6-tetrametylfenol
2-naftol
3,5-diklorfenol
2-klor-4-metylfenol
2-klor-5-metylfenol
2-klor-6-metylfenol
4-klor-2-metylfenol
4-klor-3-metylfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
fenol
2,4-dimetylfenol
2,5-dimetylfenol
3,5-dimetylfenol
2,3,6-trimetylfenol
2,4,6-trimetylfenol
o-fenylfenol
4-nonylfenol
2-nitrofenol
3-nitrofenol
4-nitrofenol
2,4-dinitrofenol
2,5-dinitrofenol
2,6-dinitrofenol
4,6-dinitro-2-metylfenol
2,4-diklor-6-nitrofenol
2,6-diklor-4-nitrofenol
2-klor-6-nitrofenol
2-klor-4-nitrofenol
4-klor-2-nitrofenol
4-klor-3-nitrofenol
4-klor-5-metyl-2-nitrofenol
2-metylfenol
3-metylfenol
4-metylfenol

Organiska bekämpningsmedel
1,2,3,4-Tetraklorbensol
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensol
1,2,3-Triklorbensol
1,2,4-Triklorbensol
1,2-Diklorbensol
1,3,5-Triklorbensol
1,3-Diklorbensol
1,4-Diklorbensol
a-Endosulfan
a-HCH
Aldrin
b-Endosulfan
b-HCH
cis-Permetrin
y-HCH (Lindan)
d-HCH
e-HCH
Hexaklorbensol
Hexaklorbutadien
trans-Heptaklorepoxid
Heptaklor
Oktaklorstyrol
o,p´-DDT
p,p´-DDD
o,p´-DDD
o,p´-DDE
p,p´-DDE
p,p´DDT
trans-Permetrin
Pentaklorbensol
Pentaklornitrobensol
dieldrin
endrin
isodrin
cis-heptaklorepoxid
metoxyklor
mirex
4-klor-p-terfenyl
4-klor-o-terfenyl
2,4-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-o-terfenyl
2,4,5-triklor-p-terfenyl
2,4,6-triklor-p-terfenyl
2,3,5,6-tetraklor-p-terfenyl
2,4,4´,6-tetraklor-p-terfenyl
2,3,4,5,6-pentaklor-p-terfenyl
1,2-diklor-naftalin
1,4-diklornaftalin
1,5-diklornaftalin
1,8-diklornaftalin
2,3-diklornaftalin
2,7-diklornaftalin
oktaklornaftalin

Vi är nu en del av ALS Scandinavia

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Vi ser detta som ett nödvändigt förvärv för att få en heltäckande analysverksamhet för Byggd Miljö. AnoZona har i många år legat före sina konkurrenter med analyser för inomhusmiljö som DNA-analyser av mögel och utvidgade VOC-analyser med absolutvärden. Vi kommer tillsammans att fortsätta vara tekniskt ledande inom området. Laboratorieverksamheten fortsätter tills vidare i Uppsala men marknadsföring och kundservice integreras i ALS Scandinavias bolag i alla de nordiska länderna.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. byggd miljö, Yttre miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att ni även i fortsättningen kan vända er till Uppsala med frågor och analyser.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login