Totalanalys i vatten

Bred undersökning av föroreningar i vatten. Kontakta oss för provtagningsanvisning.

Metaller
Antimon
Arsenik
Barium
Beryllium
Kadmium
Koppar
Kobolt
Krom
Bly
Mangan
Kvicksilver
Molybden
Nickel
Tenn
Vanadin
Zink

Kolväten
TPH C10-C16
TPH C16-C22
TPH C22-C30
TPH C30-C40
TPH C10-C40

PAH
Naftalen
Acenaftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen
Krysen
benso(b)fluoranten
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
indeno(1,2,3-c,d)pyren
dibenso(a,h)antracen
benso(g,h,i)perylen
1-metylnaftalin
2-metylnaftalin
benso(e)pyren
2,6+2,7-dimetylnaftalin
1,3+1,7-dimetylnaftalin
1,6-dimetylnaftalin
1,4+2,3-dimetylnaftalin
1,5-dimetylnaftalin
1,2-dimetylnaftalin
dibenso(a,l)pyren
dibenso(a,h)pyren
dibenso(a,e)pyren
dibenso(a,i)pyren

PCBs
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 153
PCB 138
PCB 180

Ftalater     
Dimetylftalat
Dietylftalat
Diallylftalat
Di-n-Propylftalat
Difenylftalat
Benzylbutylftalat
Diisobutylftalat
Di-n-butylftalat
Bis-(2-etylhexyl)ftalat
Dioktylftalat

Volatila aromater halogener och icke halogener
vinylklorid
trikloreten
tetrakloreten
1,2-dikloretan
1,1-dikloreten
1,1-dikloretan
diklormetan
kloroform
tetraklormetan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1,2-trikloretan
1,1,1-trikloretan
1,2-diklorpropan
1,3-diklorpropan
cis-1,3-diklorpropen
trans-1,3-diklorpropen
1,1,1,2-tetrakloretan
1,2,3-triklorpropan
hexakloretan
hexaklorbutadien
pentakloretan
bensen
toluen
klorbensen
styren
etylbensen
o-xylen
m/p-xylen
n-propylbensen
Cumol (iso-Propylbensen)
1,2,3-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
o-etyltoluen
m/p-etyltoluen
1,2,4-trimetylbensen
naftalen
indan
1,2-dietylbensen
1,3-dietylbensen
inden
1,4-dietylbensen
1,2,3,5-tetrametylbensen
1,2,4,5-tetrametylbensen
1,1,2-triklortrifluoretan
diklordifluormetan
triklorfluormetan
triklornitrometan
1,2-dibrometan
dibromometan
bromdiklormetan
dibromklormetan
bromoform
MTBE
ETBE
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3,4-tetrametylbensen
hexan
oktan
nonan
dekan
undekan
dodekan

Fenoler och klorfenoler
2-klorfenol
3-klorfenol
4-klorfenol
3,5-diklorfenol
4-klor-3-metylfenol
2,5-diklorfenol
2,4-diklorfenol
2,6-diklorfenol
2,3-diklorfenol
3,4-diklorfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
2,4,6-triklorfenol
2,3,5-triklorfenol
2,4,5-triklorfenol
2,3,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4-triklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
pentaklorfenol
2-etylfenol
2,6-dimetylfenol
3-etylfenol (+2,4-DMP)
4-etylfenol
2,3-dimetylfenol
3,4-dimetylfenol
2,3,5-trimetylfenol
3,4,5-trimetylfenol
2,3,5,6-tetrametylfenol
2,3,4,6-tetrametylfenol
2-naftol
3,5-diklorfenol
2-klor-4-metylfenol
2-klor-5-metylfenol
2-klor-6-metylfenol
4-klor-2-metylfenol
4-klor-3-metylfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
fenol
2,4-dimetylfenol
2,5-dimetylfenol
3,5-dimetylfenol
2,3,6-trimetylfenol
2,4,6-trimetylfenol
o-fenylfenol
4-nonylfenol
2-nitrofenol
3-nitrofenol
4-nitrofenol
2,4-dinitrofenol
2,5-dinitrofenol
2,6-dinitrofenol
4,6-dinitro-2-metylfenol
2,4-diklor-6-nitrofenol
2,6-diklor-4-nitrofenol
2-klor-6-nitrofenol
2-klor-4-nitrofenol
4-klor-2-nitrofenol
4-klor-3-nitrofenol
4-klor-5-metyl-2-nitrofenol
2-metylfenol
3-metylfenol
4-metylfenol

Organiska bekämpningsmedel
1,2,3,4-Tetraklorbensol
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensol
1,2,3-Triklorbensol
1,2,4-Triklorbensol
1,2-Diklorbensol
1,3,5-Triklorbensol
1,3-Diklorbensol
1,4-Diklorbensol
a-Endosulfan
a-HCH
Aldrin
b-Endosulfan
b-HCH
cis-Permetrin
y-HCH (Lindan)
d-HCH
e-HCH
Hexaklorbensol
Hexaklorbutadien
trans-Heptaklorepoxid
Heptaklor
Oktaklorstyrol
o,p´-DDT
p,p´-DDD
o,p´-DDD
o,p´-DDE
p,p´-DDE
p,p´DDT
trans-Permetrin
Pentaklorbensol
Pentaklornitrobensol
dieldrin
endrin
isodrin
cis-heptaklorepoxid
metoxyklor
mirex
4-klor-p-terfenyl
4-klor-o-terfenyl
2,4-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-o-terfenyl
2,4,5-triklor-p-terfenyl
2,4,6-triklor-p-terfenyl
2,3,5,6-tetraklor-p-terfenyl
2,4,4´,6-tetraklor-p-terfenyl
2,3,4,5,6-pentaklor-p-terfenyl
1,2-diklor-naftalin
1,4-diklornaftalin
1,5-diklornaftalin
1,8-diklornaftalin
2,3-diklornaftalin
2,7-diklornaftalin
oktaklornaftalin

Välkommen åter

Hoppas att ni har haft några sköna lediga veckor och är utvilade och laddade för att ge era medmänniskor en bättre livsmiljö

Skaffa en egen app

Med vår app i din mobil eller dator gör professionella skadeutredare bättre och enklare beställningar på plats vid provtagningen. Du ser också vad det kostar och vilka analysbeställningar du gjort tidigare. Dina provsvar finns sedan kvar i ditt register som du kommer åt via samma app.

Här beställer du din app

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYW5vWm9uYS5zZT9zdWJqZWN0PVNraWNrYSBtaWcgZW4gbMOkbmsgdGlsbCBtaW4gYXBwIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPktsaWNrYSBow6RyIGbDtnIgYmVzdMOkbGxuaW5nPC9hPg==

Så här installerar du din app

Login